Recep ÇAKIR

Prof. Dr. Recep ÇAKIR
Amasya University Education Faculty, Amasya, Turkey 

https://orcid.org/0000-0002-2641-5007
recepcakir@gmail.com

Google Scholar metrics

26. The effectiveness of augmented reality environments on individuals with special education needs. RECEP ÇAKIR,ÖZGEN KORKMAZ, Place of publication:Education and Information Technologies , 2018

25. Conceptions and Misconceptions of Instructors Pertaining to Their Roles and Competencies in Distance Education: A Qualitative Case Study. MEHMET KARA,VOLKAN KUKUL,RECEP ÇAKIR , Place of publication:Participatory Educational Research , 2018

24. A validity and reliability study of the computational thinking scales(CTS). ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,MUHAMMET YAŞAR ÖZDEN , Place of publication:COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR , 2017

23. Content analysis of research trends in instructional design models: 1999-2014. İDRİS GÖKSU,KÜRŞAT VOLKAN ÖZCAN,RECEP ÇAKIR,YÜKSEL GÖKTAŞ , Place of publication:Journal of Learning Design , 2017

22. Development of Educational Applications on the SocialNetwork of Facebook and Its Effects on Students’Academic Achievement. RECEP ÇAKIR,SABRİ SERKAN TAN , Place of publication:Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri , 2017

21. Çoklu Ortam Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kaygılarına Etkisi. HASAN ÇORUK,RECEP ÇAKIR , Place of publication:Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 2017

20. Investigating the Role of Augmented Reality Technology in the Language Classroom. EKREM SOLAK,RECEP ÇAKIR , Place of publication:Croatian Journal of Education , 2016

19. An Exploration of the Relationship Between Students Preferences For Formative Feedback and Self Regulated Learning Skills. RECEP ÇAKIR,ÖZGEN KORKMAZ,AHMET BACANAK , Place of publication:Malaysian Online Journal of Educational Sciences , 2016

18. Who are They Really A Review of the Characteristics of Pre service ICT Teachers in Turkey. RECEP ÇAKIR,İBRAHİM SONER YILDIRIM , Place of publication:The Asia-Pacific Education Researcher , 2015

17. Language learning strategies of language e learners in Turkey. EKREM SOLAK,RECEP ÇAKIR , Place of publication:E-Learning and Digital Media , 2015

16. Exploring relationships among TPACK components and development of the TPACK instrument. SÖNMEZ PAMUK,MUSTAFA ERGUN,RECEP ÇAKIR,HACI BAYRAM YILMAZ,CEMALETTİN AYAS , Place of publication:Education and Information Technologies , 2015

15. Exploring the effect of materials designed with augmented reality on language learners vocabulary learning. EKREM SOLAK,RECEP ÇAKIR , Place of publication:The Journal of Educators Online , 2015

14. Pre service and In service Teachers Perceptions about Using Web 2 0 in Education. RECEP ÇAKIR,ERMAN YÜKSELTÜRK,ERCAN TOP , Place of publication:Participatory Educational Research , 2015

13. Relationship between the Attidutes of Science Teachers towards Technology and Their Teaching Styles. SEVİLAY KARAMUSTAFAOĞLU,RECEP ÇAKIR,Ayşegül Celep , Place of publication:Participatory Educational Research , 2015

12. Face to Face or E Learning in Turkish EFL Context. EKREM SOLAK,RECEP ÇAKIR , Place of publication:Turkish Online Journal of Distance Education , 2014

11. Exploring the factors influencing e learning of Turkish EFL learners through TAM. RECEP ÇAKIR,EKREM SOLAK , Place of publication:The Turkish Online Journal of Educational Technology , 2014

10. Using the data from learning management system in educational data mining Amasya University moodle sample. Unal Yavuz, Cakir Recep , Place of publication:Beder UniversityJournal of Educational Sciences , 2014

9. Examining preservice EFL teachers TPACK competencies in Turkey. Solak Ekrem, Çakır Recep , Place of publication:Journal of Educators Online , 2014

8. Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı FATİH Projesi değerlendirmesi. SÖNMEZ PAMUK,RECEP ÇAKIR,MUSTAFA ERGUN,HACI BAYRAM YILMAZ,CEMALETTİN AYAS , Place of publication:Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB , 2013)

7. ICT Teachers professional growth viewed in terms of perceptions about teaching and competencies. Cakir Recep, Yildirim Soner , Place of publication:Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice , 2013

6. Teknoloji destekli beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları hatırlama düzeyleri ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi. oktay senem,RECEP ÇAKIR , Place of publication:Türk Fen Eğitimi Dergisi , 3-23 pp., 2013 , 2013

5. Efficacy of creative drama techniques in teaching changes in matter. Meşeci Bahri, Karamustafaoğlu Sevilay, Çakır Recep , Place of publication:Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education , 2013

4. Relationship between Teacher Candidates Literacy of Science and Information Technology. Karamustafaoğlu Orhan, Çakır Recep, Mert Kaya , Place of publication:Mevlana International Journal of Education (MIJE) , 2013

3. Technology integration and technology leadership in schools as learning organizations. RECEP ÇAKIR , Place of publication:The Turkish Online Journal of Educational Technology , 2012

2. Gender and web 2 0 technology awareness among ICT teachers. ERCAN TOP,ERMAN YÜKSELTÜRK,RECEP ÇAKIR , Place of publication:British Journal of Educational Technology, , 2011

1. Are computer teachers trained for teaching profession An assessment of a computer teacher training program. Çakır Recep, Yıldırım Soner , Place of publication:Journal of Education & Science , 2006

Web tabanlı zeki öğretim sisteminin öğrencilerin başarıları ve motivasyanlarına etkisi. Çakır Recep (14.04.2014-16.04.2014), Place of publication:International Conference on New Trend in Educational Technology , 2014

Uzaktan Eğitim İçin Bir Mobil Oyunlaştırma Ortamı Tasarlanması ve Uygulanması. FERAY UĞUR ERDOĞMUŞ,RECEP ÇAKIR (22.11.2018 -25.11.2018 ) , Place of publication:ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ISCESS) , 2018

İstasyon Tekniği Kullanılarak Tasarlanan Öğrenme Ortamlarının Matematik Dersi Akademik Başarısına Etkisi. FİKRETCAN GÜÇ,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR (16.05.2016 -18.05.2016 ) , Place of publication:10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) , 2016

Öğretmen adaylarının fen ve bilgi teknolojileri okuryazarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karamustafaoğlu Orhan, Çakır Recep, Kaya Mert (06.06.2013 -08.06.2013 ) , Place of publication:7th International Computer & Instructional Technologies Symposium , 2013

İlköğretim öğretmelerinin teknoloji kullanımları ve teknolojiye yönelik tutumlari arasındaki ilişkinin incelenmesi. oktay senem,RECEP ÇAKIR (27.06.2012 -30.06.2012 ) , Place of publication:X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı, 2012

Facebook sosyal ağında eğitsel uygulama geliştirme ve öğrenciler üzerinde etkisi. Tan Sabri Serkan, Çakır Recep (06.06.2013 -08.06.2013 ) , Place of publication:7th International Computer & Instructional Technologies Symposium , 2013

Klasik öğretim ile çoklu ortam destekli eğitim yazılımının İngilizce öğretiminde öğrenci erişisine etkisi. Çakır Recep, Sarıyalçınkaya Doğukan A (06.06.2013 -08.06.2013 ) , Place of publication:7th International Computer & Instructional Technologies Symposium , 2013

Altı şapkalı düşünme tekniğinin 3 sınıf hayat bilgisi dersinde kullanımının öğrencilerin iletişim becerileri üzerine etkisi. Özçiftçi Birsen, Bacanak Ahmet, Çakır Recep (13.09.2012 -15.09.2012 ) , Place of publication:Uygulamalı Eğitim Kongresi Konferansı , 2012

Mesleğe yeni atanan öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları Siirt ili örneği. Özçiftçi Mustafa, Çakır Recep (13.09.2012 -15.09.2012 ) , Place of publication:Uygulamalı Eğitim Kongresi Konferansı , 2012

A case study of investigating preservice mathematics teachers initial use of the next generation ti nspire graphing calculators with regard to TPACK. Curaoğlu Orhan, Bu Lingguo, Dickey Lydia, Kim Hyewon, Cakir Recep (29.03.2010 -31.03.2010 ) , Place of publication:Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (SITE , 2010

The Slow motion Technique in Science Teaching. ÖZGE NUR UZUNER,RECEP ÇAKIR (01.09.2016 -03.09.2016 ) , Place of publication:III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference , 2016

Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik doyumlarının incelenmesi. Çakır Recep, Kukul Volkan, Öner İbrahim Enes (06.06.2013 -08.06.2013 ) , Place of publication:7th International Computer & Instructional Technologies Symposium , 2013

Öğretmen adaylarının teknolojiye karşı tutumları ve toplam kalite yönetimi arasındaki ilişki Amasya Üniversitesi örneği. Çakır Recep, Özel Senem, Canbay Sevim, Tepe Kübra (26.04.2010 -28.04.2010 ) , Place of publication:10th International Educational Technology Conference , 2010

Görsel Programlama Ortamlarında Yapılan Oyun Geliştirme Etkinliklerinin Öğrencilerin Programlamaya Dönük Tutumları ve Öğrencilerin Kodlamaya Yönelik Öz-Yeterlilik Algılarına Etkisi. Hasan Balcı,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,FERAY UĞUR ERDOĞMUŞ (22.11.2018 -25.11.2018 ) , Place of publication:INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CONTEMPORARY EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCES , 2018

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algıları ve Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. KÜBRA ASLAN,RECEP ÇAKIR,MURAT KURT (06.09.2018 -08.09.2018 ) , Place of publication:INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (ILTER-2018) , 2018

Öğrenen organizasyonlarda bilgi yönetimi ve E öğrenme. Yükseltürk Erman, Çakır Recep (11.02.2004 -13.02.2004 ) , Place of publication:Akademik Bilişim konferansı , 2004

İlköğretim öğrencilerinin sahip oldukları öğrenme stratejileri ile üstbilişsel farkındalık düzeyleri ve bilimsel düşünme becerileri arasındaki ilişki Amasya ili örneği. Oktay Senem, Çakır Recep (13.09.2012 -15.09.2012 ) , Place of publication:Uygulamalı Eğitim Kongresi konferansı , 2012

MOBİL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL KELİME ÖĞRENİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. RECEP ÇAKIR,Caner Karaçaltı,FARUK AYGÜL,Kemal Bilir,Mehmet Han Kılıç (11.10.2017 -13.10.2017 ) , Place of publication:5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium , 2017

The Impact of FeTeMM Activities on 7th Grade Students Reflective Thinking Skills for Problem Solving Levels and their Achievements. RECEP ÇAKIR,CANSU EBREN OZAN,EMRAH KAYA,BÜŞRA BUYRUK (01.09.2016 -03.09.2016 ) , Place of publication:III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference , 2016

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Gerçek Yaşam Deneyimi Kazanabilmelerine Yönelik Etkisi. SABRİ SERKAN TAN,RECEP ÇAKIR,ÖZGEN KORKMAZ (16.05.2016 -18.05.2016 ) , Place of publication:10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) , 2016

Çoklu ortam kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik öz yeterliliklerine etkisi. Çakır Recep, Çoruk Hasan (06.06.2013 -08.06.2013 ) , Place of publication:7th International Computer & Instructional Technologies Symposium , 2013

Prospective teachers opinions on factors that contribute to successful technology integration. Cakir Recep, Yildirim Soner (20.03.2006 -24.03.2006 ) , Place of publication:17. Society for Information Technology and Teacher Education International Conference , 2006

Fen öğretiminde öğretmenlerin derslerinde materyal ve teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi. Karamustafaoğlu Orhan, Çakır Recep, Topuz Fatmagül (27.06.2012 -30.06.2012 ) , Place of publication:X Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı , 2012

Prospective mathematics teachers initial reactions to model centered instruction. Bu Lingguo, Jakubowski Elizabeth, Dickey Lydia, Bayazit, Nermin, Curaoğlu Orhan, Kim Hyewon, Cakir Recep, Spector J Michael (02.03.2009 -06.03.2009 ) , Place of publication:Society for Information Technology & Teacher Education International Conference , 2009

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Fatih Projesi. Pamuk Sönmez, Çakır Recep, Ergün Mustafa, Yılmaz H Bayram, Ayas Cemalettin (04.10.2012 -06.10.2012 ) , Place of publication:6th İnternational Computer and Instructional Technologies Symposium , 2012

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kabul ve Teknolojiyi Kullanma Öz-Yeterlilik Düzeyleri. RECEP ÇAKIR,Yeliz Altıntaş,FERAY UĞUR ERDOĞMUŞ,ÖZGEN KORKMAZ (22.11.2018 -25.11.2018 ) , Place of publication:INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CONTEMPORARY EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCES , 2018

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlamaya Dönük Tutumları ve Öz-Yeterlilikleri. Hüsnü Şahin,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,FERAY UĞUR ERDOĞMUŞ (22.11.2018 -25.11.2018 ) , Place of publication:INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CONTEMPORARY EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCES , 2018

Okul Yöneticilerinin Stratejik Liderlikleri ile Çatışma Çözme Stilleri Arasındaki İlişki. Ali AKAN,RECEP ÇAKIR (06.09.2018 -08.09.2018 ) , Place of publication:INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (ILTER-2018) , 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıkları ile Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. RECEP ÇAKIR,Emrah Akman (24.05.2017 -26.05.2017 ) , Place of publication:11. International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , 2017

Attitude of Turkish EFL Learners towards e Learning through TAM Model. RECEP ÇAKIR,EKREM SOLAK (03.09.2014 -05.09.2014 ) , Place of publication:IETC 2014- 14. International Educational Technology Conference , 2014

A Proposal of founding instructional Technology Center. Curaoğlu Orhan, Cakir Recep, Yukselturk Erman (20.10.2004 -22.10.2004 ) , Place of publication:New Information Technologies in Education , 2004

The effects of the computer games on the high school students perception of confidence. Usta Ertuğrul, Akbaş Oktay, Cakir Recep, Özdemir Soner M (03.03.2008 -07.03.2008 ) , Place of publication:19. Society for Information Technology and Teacher Education International Conference , 2008

A study on the relationship between pre service teachers information literacy skills and their attitudes towards distance education. Özdemir Soner M, Akbaş Oktay, Çakır Recep (04.02.2009 -08.02.2009 ) , Place of publication:World Conference on Educational Sciences , 2009

KODLAMA ÖZ YETERLİLİĞİNİN PROBLEM ÇÖZME VE BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME ÜZERİNE ETKİSİ. Erhan Kutlucan,RECEP ÇAKIR,YAVUZ ÜNAL (11.10.2017 -13.10.2017 ) , Place of publication:5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium , 2017

General instructional message design principles in online learning. Cakir Recep, Yukselturk Erman, Curaoglu Orhan (20.10.2004 -22.10.2004 ) , Place of publication:New Information Technologies in Education , 2004

What are characteristics of Computer Teachers An assessment of prospective computer teachers pedagogic and subject matter competencies. Cakir Recep, Yildirim Soner (20.03.2006 -24.03.2006 ) , Place of publication:17. Society for Information Technology and Teacher Education International Conference , 2006

Halk Eğitimi Merkezi Eğiticilerinin Sosyal Medyaya Dönük Tutumları ve Sosyal Ağların Eğitsel Kullanım Öz Yeterlilikleri. Cavit Erdoğmuş,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,FERAY UĞUR ERDOĞMUŞ (22.11.2018 -25.12.2018 ) , Place of publication:INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CONTEMPORARY EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCES , 2018

Eğitsel Robot Setleri İle Fen ve Teknoloji Dersi Basit Makinalar Konusunun Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin STEM Beceri Düzeylerine ve Derse Dönük Tutumlarına Etkisi. Bahadır Acar,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,FERAY UĞUR ERDOĞMUŞ (22.11.2018 -25.11.2018 ) , Place of publication:NTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CONTEMPORARY EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCES , 2018

OYUNLAŞTIRMA İLE DEĞERLER EĞİTİMİNE OLAN İLGİYİ ARTTIRMA: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI. Erhan Kutlucan,RECEP ÇAKIR,Büşra Çalışıcı,Yılmaz Öztürk (11.10.2017 -13.10.2017 ) , Place of publication:5­th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium , 2017

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çoklu ortamdaki materyallere yönelik interneti kullanma düzeyleri ve tutumları. Demiriz Levent, Çakır Recep, Gökdere Murat (06.06.2013 -08.06.2013 ) , Place of publication:7th International Computer & Instructional Technologies Symposium” , 2013

A technology supported method course Based on the revision of instructional design models. Kiraz Ercan, Baturay Meltem, Çakır Recep, Curaoğlu Orhan (20.03.2006 -24.03.2006 ) , Place of publication:17. Society for Information Technology and Teacher Education International Conference , 2006

Öğretmenler için hizmetiçi amaçli bir web tabanli öğretim modeli önerisi. Kuzu Abdullah, Şahinkayası Yunus, Çakır Recep (23.05.2002 -25.05.2002 ) , Place of publication:Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu konferansı , 2002

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeyleri. ÖZGEN KORKMAZ,Öznur Kovancı,RECEP ÇAKIR,FERAY UĞUR ERDOĞMUŞ (22.11.2018 -25.12.2018 ) , Place of publication:INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CONTEMPORARY EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCES , 2018

Teknoloji destekli laboratuvar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisi, International Learning, Teaching and Education Research (ILTER) Congress, 6-8 Eylül, Amasya, Tam metin kitabı, 541-546. Serkan Delice,ŞAFAK ULUÇINAR SAĞIR,RECEP ÇAKIR (06.09.2018 -08.09.2018 ) , Place of publication:International Learning, Teaching and Education Research (ILTER) Congress , 2018

Uzaktan eğitim öğrencilerinin etkileşim türlerine göre öz-düzenleme becerilerinin incelenmesi. kübra Karaahmetoğlu,RECEP ÇAKIR,ÖZGEN KORKMAZ,VOLKAN KUKUL (12.09.2018 -14.09.2018 ) , Place of publication:6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu – ITTES , 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri İle Sahip Olduğu Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. RECEP ÇAKIR (22.11.2018 -25.11.2018 ) , Place of publication:ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ISCESS) , 2018

UZAKTAN EĞİTİMDE DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARININ BIREYSEL YENİLİKÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. RECEP ÇAKIR,Caner Karaçaltı,Kemal Bilir,Mehmet Han Kılıç (11.10.2017 -13.10.2017 ) , Place of publication:5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium , 2017

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Medya Okuryazarlık Düzeyleri. CANSU EBREN OZAN,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,AHMET BACANAK (16.05.2016 -18.05.2016 ) , Place of publication:10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) , 2016

4 ve 5 sınıflar fen ve teknoloji öğretim programının değerlendirilmesi. Çakır Recep (21.09.2005 -23.09.2005 ) , Place of publication:5th International Educational Technology Conference , 2005

School level and teacher level variables related to Reading First student outcomes The impact of professional development. Roehrig Alysia D, Brownell Marry T, Freedman Kyle, Guo Ying, Petsher Yeacow, Guan Qun, Cakir Recep, Swearingen M Keli, Ganson Katie (24.03.2008 -28.03.2008 ) , Place of publication:American Educational Research Association Conference , 2008

Fen bilimleri öğretmenlerinin teknoloji kullanımına yönelik tutumları ile öğretim stilleri arasındaki ilişki. Çakır Recep, Karamustafaoğlu Sevilay, Celep Ayşegül, Kaya Mert (06.06.2013 -08.06.2013 ) , Place of publication:7th International Computer & Instructional Technologies Symposium , 2013

The Relation Between Life Long Learning Tendency And Leadership Level Of Education Managers. Ertuğrul Çam,FATİH SALTAN,RECEP ÇAKIR (05.11.2015 -07.11.2015 ) , Place of publication:I. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference , 2015

Using Augmented Reality technology in language classroom. EKREM SOLAK,RECEP ÇAKIR (25.05.2015 -26.05.2015 ) , Place of publication:12th ODTÜ International ELT Convention: Celebrating Diversity , 2015

The Effect of Multimedia Use on Science and Technology Course Motivation and Computer Anxiety of 8th Grade Students. HASAN ÇORUK,RECEP ÇAKIR (05.11.2015 -07.11.2015 ) , Place of publication:II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference , 2015

ORTAOKUL 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL GELİŞİM DÜZEYLERİ İLE KALITIM KONUSU AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. ÖZLEM GÜLTEKİN,NEZAHAT KANDEMİR,RECEP ÇAKIR (28.09.2016 -30.09.2016 ) , Place of publication:12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , 2016

Özel Yetenekli Öğrencilerin Teknoloji Kullanımları Teknolojik Gelişmelere İlişkin Görüşleri Ve Düşünceleri. İZZET KARACA,RECEP ÇAKIR (16.05.2016 -18.05.2016 ) , Place of publication:10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) , 2016

Çevrimiçi Öğrenmede Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluluk Düzeyleri, Transaksiyonel Uzaklık Algıları veSorgulama Topluluğu Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. FARUK AYGÜL,RECEP ÇAKIR (24.05.2017 -26.05.2017 ) , Place of publication:11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , 2017

6. Sınıf Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme ve Algoritma Geliştirme Becerilerine Algoritma Görselleştirme Araçlarının Etkisi. ALİ OLUK,RECEP ÇAKIR,FEDA ÖNER (11.10.2017 -13.10.2017 ) , Place of publication:ITTES 2017 , 2017

Türkiye de Öğretim Tasarım Modelleriyle İlgili Yapılmış Çalışmalar. Göksu İdris, Özcan Kürşat Volkan, Çakır Recep, Göktaş Yüksel (26.06.2013 -28.06.2013 ) , Place of publication:ITTES 2013 , 2013

Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Medya Okuryazarlıkları ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişki Amasya Üniversitesi Örneği. MURAT ERMİŞ,RECEP ÇAKIR,RUMİYE ARSLAN (11.05.2016 -14.05.2016 ) , Place of publication:15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , 2016

Investigation of Teacher Candidates’ Epistemological Beliefs and Attitudes Toward Learning. SABRİ SERKAN TAN,RECEP ÇAKIR,İLKER KÖSTERELİOĞLU (24.05.2017 -26.05.2017 ) , Place of publication:11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , 2017

Developing a Virtual Reality Application in First Reading and Writing Education. RECEP ÇAKIR,Emrah Akman (24.05.2017 -26.05.2017 ) , Place of publication:11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , 2017

Öğrencilerin E öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. RECEP ÇAKIR,ÖZGEN KORKMAZ,SABRİ SERKAN TAN (20.05.2015 -22.06.2015 ) , Place of publication:9th International Computer & Instructional Technologies Symposium – ICITS2015 , 2015

Çoklu Ortam Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kaygılarına Etkisi. HASAN ÇORUK,RECEP ÇAKIR (04.02.2015 -06.02.2015 ) , Place of publication:Akademik Bilişim Konferansı , 2015

Teknoloji Entegrasyon Matrisleri. Hasan TENKOĞLU,RECEP ÇAKIR (16.05.2016 -18.05.2016 ) , Place of publication:10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) 2016 , 2016

Teknoloji Entegrasyon Matrisi’xxnin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi. Hasan Tenkoğlu,RECEP ÇAKIR (11.05.2017 -14.05.2017 ) , Place of publication:9. International Congress of Educational Research , 2017

Öğrencilerin E öğrenmeye Yönelik Memnuniyet Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SABRİ SERKAN TAN,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR (20.05.2015 -22.05.2015 ) , Place of publication:9th International Computer & Instructional Technologies Symposium – ICITS2015 , 2015

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. ALİ OLUK,FEDA ÖNER,RECEP ÇAKIR (24.05.2017 -26.05.2017 ) , Place of publication:ICITS2017 , 2017

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. ALİ OLUK,FEDA ÖNER,RECEP ÇAKIR (11.10.2017 -13.10.2017 ) , Place of publication:ITTES 2017 , 2017

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL AĞ KULLANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. RECEP ÇAKIR,İbrahim Enes Öner (27.10.2017 -28.10.2017 ) , Place of publication:INTERNATIONAL EDUCATIONALTECHNOLOGY SYMPOSIUM , 2017

Analysis of the newly adopted science and technology program for the 4th and 5th level of elementary education in Turkey. RECEP ÇAKIR,İBRAHİM SONER YILDIRIM (20.06.2007 -22.06.2007 ) , Place of publication:World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications , 2007

Development and Analysis of the 3 Dimnesional Learning Environment with Augmented Reality Technology Intented for Special Education. RECEP ÇAKIR,ÖZGEN KORKMAZ,SABRİ SERKAN TAN (03.02.2016 -06.02.2016 ) , Place of publication:IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Paris, France , 2016

Teknoloji Entegrasyon Matrisi nin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarıları ve Teknoloji Yeterliklerine Etkisi. HASAN TENKOĞLU,RECEP ÇAKIR (16.05.2016 -18.05.2016 ) , Place of publication:10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) , 2016

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi. RECEP ÇAKIR,HAKAN ÖZCAN,SABRİ SERKAN TAN,İLKER KÖSTERELİOĞLU,MEHMET KARA (24.05.2017 -26.05.2017 ) , Place of publication:11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , 2017

Öğretmenlerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. ALİ OLUK,RECEP ÇAKIR (18.04.2018 -22.04.2018 ) , Place of publication:27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2018) , 2018

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile İngilizce Kelime Öğretiminin Öğrenci Performansına Etkisi. RECEP ÇAKIR,SABRİ SERKAN TAN (04.06.2015 -07.06.2015 ) , Place of publication:ERPA International Congresses on Education 2015 , 2015

Türkiye’de Mobil Öğrenmeye Güncel Bir Bakış. FARUK AYGÜL,FATİH SALTAN,RECEP ÇAKIR (24.05.2017 -26.05.2017 ) , Place of publication:11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , 2017

 1. Değişen Dünyada Eğitim
  Chapter:BİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ve PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ: KUVVET ve HAREKET, Pazar Şaduman Bahar,Parıldar Elif,KARAMUSTAFAOĞLU SEVİLAY,ÇAKIR RECEP, Place of publication:PegemAkademi, Editor:Dinçer, Serkan, Volume:34, ISBN:978-605-241-248-0, Pages:507 -528
 2. Eğitim Psikolojisi Gelişim Öğrenme Öğretim
  Chapter:Öğretim Sürecinde Öğrenme Materyalleri, KORKMAZ ÖZGEN,USTA ERTUĞRUL,ÇAKIR RECEP, Place of publication:Nobel, Editor:Cengiz Şahin, Volume:1, # of pages:600, Pages:453 -468
 3. Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler Araştırmalar Eğilimler
  Chapter:Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması, ÇAKIR RECEP, Place of publication:Pegem Akademi, Editor:Kürşat Çağıltay, Yğksel Göktaş, Volume:2, # of pages:875, Pages:457 -472
 4. Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler Araştırmalar Eğilimler
  Chapter:Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması, ÇAKIR RECEP, Place of publication:Pegem Akademi, Editor:Kürşat Çağıltay, Yüksel Göktaş, Pages:371 -386
 5. Teachers Professional Growth Perceptions of Teaching and Competencies
  Cakir Recep, Yildirim Soner, Place of publication:LAP Lambert ACademic Publishing,

DOĞRU İNTERNET KULLANIMININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI, MEDYA OKURYAZARLIĞI VEİNTERNET BAĞIMLILIĞI KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,Yılmaz Öztürk , Place of publication:Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 2018

Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü Öğrencilerinin Programlama Dersi Başarılarının Bilgisayarca Düşünme, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi. caner karaçaltı,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR , Place of publication:AMASYA ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2018

TEKNOLOJİ ENTEGRASYON MATRİSİ’NİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI VE TEKNOLOJİ YETERLİKLERİNE ETKİSİ. Hasan Tenkoğlu,RECEP ÇAKIR , Place of publication:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2018

FeTeMM Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Motivasyonlarına Etkisi. RECEP ÇAKIR,Cansu OZAN Ebren , Place of publication:Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2018

BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri. Kemal Bilir,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR , Place of publication:Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYÖNTEMLERİ DERSİNDEKİ MOTİVASYONELİNANÇLARI VE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. ÇİĞDEM AKKANAT,NEŞE KUTLU ABU,RECEP ÇAKIR,MURAT GÖKDERE , Place of publication:Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi , 2017

İstasyon Tekniğinin Matematik Dersi Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri. FİKRETCAN GÜÇ,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,AHMET BACANAK , Place of publication:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Medya Okuryazarlık Düzeyleri. CANSU EBREN OZAN,ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,AHMET BACANAK , Place of publication:Türk Fen Eğitimi Dergisi Part B , 2016

Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışı İle Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırmalı İncelemesi. NEŞE KUTLU ABU,MURAT GÖKDERE,RECEP ÇAKIR , Place of publication:Kastamonu Eğitim Dergisi , 2015

Bireylerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,MUHAMMET YAŞAR ÖZDEN,ALİ OLUK,Sarıoğlu Servet , Place of publication:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2015

BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME BECERİ DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİNİN(BDBD) ORTAOKUL DÜZEYİNE UYARLANMASI. ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,MUHAMMET YAŞAR ÖZDEN , Place of publication:Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , 2015

Öğrencilerin E öğrenmeye Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi. ÖZGEN KORKMAZ,RECEP ÇAKIR,SABRİ SERKAN TAN , Place of publication:Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 2015

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Mustafa Özçiftçi,RECEP ÇAKIR , Place of publication:EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA , 2015

Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyi Problem Çözme Becerileri ve Teknoloji Tutumlarının İncelenmesi. Büşra Bakioğlu,Küçükaydın Menşure Aydın,ORHAN KARAMUSTAFAOĞLU,ŞAFAK ULUÇINAR SAĞIR,Emrah Akman,ERCÜMEND ERSANLI,RECEP ÇAKIR , Place of publication:Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2015

Türkiye de öğretim tasarımı modelleriyle ilgili yapılmış çalışmalar. Göksu İdris, Özcan Kürşat Volkan, Çakır Recep, Göktaş Yüksel , Place of publication:İlköğretim Online , 2014

Lise öğrencilerinin öğrenme stillerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. RECEP ÇAKIR,OKTAY AKBAŞ , Place of publication:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi , 2013

Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları. oktay senem,RECEP ÇAKIR , Place of publication:Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi , 2013

FATİH Projesi Pilot Uygulama Değerlendirmesi. Komisyon , Place of publication:MEB , 2012

Bilgi toplumu olma yolunda öğrenen organizasyonlar bilgi yönetimi ve e öğrenme üzerine teorik bir çözümleme. Çakır Recep, Yükseltürk Erman , Place of publication:Kastamonu Eğitim Dergisi , 2010

Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler. RECEP ÇAKIR,İBRAHİM SONER YILDIRIM , Place of publication:ilköğretim Online , 2009

Lise birinci sınıf öğrencilerinin sınıf içi güven algılarının bilgisayar oyunu oynama durumlarına göre incelenmesi. Akbaş Oktay, Usta Ertuğrul, Çakır Recep , Place of publication:Aile ve Toplum, Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi , 2009

Posner ders tasarım modeli ışığında İngilizce ders tasarımının geliştirilmesi. Baturay Meltem, Curaoğlu Orhan, Çakır Recep , Place of publication:Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2007